Fundusze unijne » „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków” Nr POIS.01.01.00-00-006/10

„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków” Nr POIS.01.01.00-00-006/10

 

Zakres rzeczowy projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Ozorków, na co składają się takie elementy jak:

 • budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, modernizacja przyłączy wód oraz budowa i modernizacja sieci wodociagowej,
 • budowa linii do higienizacji osadu w miejskiej oczyszczalni ścieków,
 • modernizacja stacji wodociągowej.

 

ZADANIA:

 1. Zadanie 1 - Roboty budowlane - wodociąg ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, ul. Łęczycka, ul. Praga oraz kanalizacja sanitarna ul. Kolejowa, ul. Prosta, ul. Praga (kanalizacja w ul. Prostej wyłączona z Projektu).
 2. Zadanie 2 - Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna wschodnia cześć Ozorkowa.
 3. Zadanie 3 - Roboty budowlane - kolektor sanitarny ul. Graniczna.
 4. Zadanie 4 - Zadanie wyłączone z zakresu Projektu.
 5. Zadanie 5 - Roboty budowlane - wodociąg ul. Sucha i ul. Kolejowa.
 6. Zadanie 6 - Roboty budowlane - wodociąg i kanalizacja sanitarna plac Jana Pawła II i ul. Starzyńskiego (kanalizacja wyłączona z Projektu);
 7. Zadanie 7 - Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna ul. Gębicka.
 8. Zadanie 8 - Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna ul. Bema (część kanalizacji wyłączona z Projektu).
 9. Zadanie 9 - Roboty budowlane - wodociąg i kanalizacja ul. Nowy Rynek.
 10. Zadanie 10 - Roboty budowlane - linia do hignienizacji osadu.
 11. Zadanie 18 - Kanalizacja sanitarna w ul. Konopnickiej.
 12. Zadanie 19 - Modernizacja stacji wodociągowej.

 

EFEKT RZECZOWY

 1. Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej - 15,7 km
 2. Wybudowanie sieci wodociągowej - 2,2 km
 3. Przebudowanie - modernizacja sieci wodociągowej - 1,0 km
 4. Rozbudowa - zmodernizowanie oczyszczalni ścieków - 1 sztuka
 5. Modernizacja stacji wodociągowej - 1 sztuka

 

EFEKT EKOLOGICZNY:

Wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 3 010 RLM w tym 2 980 osoby i 30 RLM.

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zgodnie z aneksem Nr POIS.01.01.00-00-006/10-03 z dnia 16.12.2014 r. do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-006/10-00 z dn. 20.08.2010 r.:

 •  planowany calkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 20 281 081,26 PLN
 •  wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności w kwocie 10 324 482,83 PLN
 •  środki własne w łącznej kwocie netto 6 339 552,39 PLN, w tym pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 4 576 328,86 PLN.

 

Realizacja projektu - zadania zrealizowane.

W latach 2007 - 2008 Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wykonało już część robót budowlanych, które stanowią wkład własny do projektu.

 

2007

 • Zadanie nr 7 - wykonanie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Gębickiej;
 • Zadanie nr 6 - wykonanie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Plac Jana Pawła II i ul. Starzyńskiego;
 • Zadanie nr 8 - wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Bema.

2008

 • Zadanie nr 5 - wykonanie sieci wodociągowej w ul. Suchej i Kolejowej.
 • Zadanie nr 9 - wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przykanalikami i przyłączami w ul. Nowy Rynek.
 • Zadanie nr 10 - montaż linii do higienizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedrowice.

2010

 • Zadanie nr 3 - wykonanie kolektora sanitarnego w ul. Granicznej.

 

Galeria zdjęć: