Fundusze unijne » Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej.

Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. W dalszej perspektywie zapewnienie równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich wiązało się z planami wprowadzenia unii gospodarczo-walutowej. Fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

 

Od dnia 1 maja 2004 r. z pomocy Funduszu Spójności korzysta 10 nowych państw członkowskich, w tym Polska.

Narzędziem do osiągnięcia założonych celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury, dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy - 9,7 mld euro.

 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowane są następujące osie priorytetowe:

1. Gospodarka wodno-ściekowa.

2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.

4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.

5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T.

7. Transport przyjazny środowisku.

8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.

9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

10. Bezpieczeństwo energetyczne.

11. Kultura i dziedzictwo kulturowe.

12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności.

 

Przedsięwzięcie realizowane przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. jest zgodne z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska.

Jednym z podstawowych problemów Miasta Ozorków jest brak pełnej możliwości oczyszczania ścieków komunalno - bytowych, co powoduje systematyczne pogarszanie stanu środowiska, a w szczególności stwarza znaczne zagrożenie dla wód powierzchniowych i środowiska gruntowo - wodnego oraz zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Jednocześnie brak odpowiedniej infrastruktury na terenie miasta stanowi barierę rozwojową, która nie pozwala wykorzystać atrybutu atrakcyjności Ozorkowa oraz potencjału rozwojowego regionu ze względu na wynikające stąd niedogodności dla firm i mieszkańców oraz negatywny wpływ na stan środowiska.

Powyżej opisane problemy warunkują obecną sytuację Miasta Ozorków i mają wpływ na obszar objęty oddziaływaniem przedmiotowego projektu. W związku z powyższym Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., jako podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych Miasta Ozorków m.in. w zakresie usług wodociągowych, odprowadzania ścieków wraz z ich oczyszczaniem, a także wywozu nieczystości stałych i płynnych, na zniwelowanie omawianych zaniedbań ubiegało się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, w oparciu o:

Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

Podstawowym celem działań planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym Priorytetu I, jest zapewnienie szeroko pojętej podstawowej infrastruktury technicznej, włączając w to także ochronę środowiska, która może przyczynić się do długookresowej stabilności wzrostu gospodarczego, zmniejszenia zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki, jak również stymulować tworzenie miejsc pracy.

Celem działania 1.1. jest wyposażenie do końca 2015 roku aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

 

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Ozorków, a tym samym realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się w założenia Działania 1.1 POIŚ, gdyż:

 

Ponadto niniejszy projekt zgodny jest z zapisami POIŚ, w tym Działania 1.1 ponieważ:

Należy zatem stwierdzić, iż przedmiotowy projekt wpisuje się w pełni w cele Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, co uzasadnia zgodność inwestycji z wymogami aplikacyjnymi oraz podkreśla celowość wnioskowanego dofinansowania.

Procent kosztów kwalifikowalnych projektu, stanowiących koszty elementów projektu, które przyczyniają się bezpośrednio do realizacji celów POIiŚ wynosi 92,63%.

Materiały źródłowe:
www.pois.gov.pl
www.funduszspojnosci.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska.