Wiadomości » Instrukcja postępowania

Instrukcja postępowania dla osób ubiegających się o podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach projektu "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków". Zadanie to jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

1. Właściciel nieruchomości występuje z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Do wniosku należy załączyć aktualny wypis z rejestru gruntów.

 

2. OPK Sp. z o.o. w terminie 14 dni określa warunki techniczne budowy przyłącza.

 

3. Po otrzymaniu warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej właściciel nieruchomości zapewnia (na dostarczonej przez OPK Sp. z o.o. mapie) wykonanie planu sytuacyjnego. W tym celu należy:

Plan sytuacyjny winien być wykonany przejrzyście, techniką trwałą oraz czytelnie podpisany przez osobę, która go wykonała.

 

4. Właściciel nieruchomości zapewnia dokonanie stosownych uzgodnień z innymi gestorami uzbrojenia (np. sieci gazowej, telefonicznej, energetycznej itp.), które znajdują się na drodze planowanego podłączenia. Uzgodnić należy również sposób zabezpieczenia miejsca zbliżenia z pozostałą infrastrukturą sieciową.

 

5. Właściciel nieruchomości przekazuje do siedziby OPK plan sytuacyjny omówiony w pkt. 3 celem uzgodnienia (uzgodnienie następuje w terminie 7 dni).

 

6. Po pozytywnym uzgodnieniu i złożeniu zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót właściciel nieruchomości może przystąpić do fizycznego wykonania przyłącza kanalizacyjnego na własny koszt (samodzielnie lub korzystając z firmy instalacyjnej). Właściciel nieruchomości wykonując podłączenie kanalizacyjne ponosi odpowiedzialność za poprawność i zgodność wykonanych robót z przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi podłączenia i przedstawionym planem sytuacyjnym.

 

7. Przed zasypaniem wykonanego przyłącza właściciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie OPK i umożliwić jego oględziny (w/w zawiadomienie powinno nastąpić na 2 dni przed zasypaniem). Przy pozytywnej ocenie wykonanych robót podpisywany jest protokół odbioru technicznego przyłącza.

 

8. Przed zasypaniem przyłącza właściciel nieruchomości jest zobowiązany zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Należy pozostawić przyłącze w stanie odkrytym do czasu wykonania pomiarów przez ww. jednostkę.

 

9. Właściciel jest zobowiązany wystąpić w ciągu 3 tygodni od podpisania protokołu odbioru technicznego z wnioskiem o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków.

 

Załączniki:
Instrukcja Podłączeniowa.pdf
Rozmiar: 73.06 KB